Πτυχία Αγγλικών

Πτυχία Αγγλικών στην Ελλάδα

Τα πτυχία Αγγλικών διακρίνονται ως προς το επίπεδο ικανότητας στη γλώσσα και ως προς το φορέα που διενεργεί τις εξετάσεις.

Το επίπεδο ικανότητας στη γλώσσα έχει θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών» (CEFR), όπου αναγράφονται 6 επίπεδα γνώσης μιας γλώσσαςΑ1 και Α2 για μικρή γνώση, Β1 και Β2 για μέτρια ως καλή γνώση (τα πτυχία τύπου Β2 είναι τα επονομαζόμενα Lower), και Γ1 και Γ2 για ανώτερη και άριστη γνώση.

Στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο δραστηριοποιούνται πολλοί φορείς διενέργειας εξετάσεων όλων των παραπάνω επιπέδων, πανεπιστημιακοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί. Τα προσφερόμενα αυτά πτυχία αξιολογούνται στην Ελλάδα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και καταρτίζεται μια (εκτενέστατη) λίστα με τα πτυχία που γίνονται δεκτά από το Ελληνικό Δημόσιο και τους δήμους/κοινότητες της ελληνικής επικράτειας.

Η λίστα αυτή του ΑΣΕΠ αποτελεί οδηγό και για τον Ελληνικό ιδιωτικό τομέα.

Πτυχία Αγγλικών Cambridge

Πτυχία Αγγλικών University of Michigan

Πτυχία Αγγλικών Hellenic American University

Πτυχία Αγγλικών Educational Testing Service

Πτυχία Αγγλικών Επιπέδου Β1 (Μέτρια Γνώση)

Πτυχία Αγγλικών Επιπέδου Β2 (Καλή Γνώση)

Πτυχία Αγγλικών Επιπέδου Γ1 (Πολύ Καλή Γνώση)

Πτυχία Αγγλικών Επιπέδου Γ2 (Άριστη Γνώση)